โทร : 02 489 4991-5 | แฟกซ์ : 02 489 4996 | info@niceholidaytour.com, ob@niceholidaytour.com

10 SEP
2014

กรุงลิสบอน
เมืองสุดฝั่งตะวันตกของพื้นดินทวีปยุโรป...

    กรุงลิสบอน (Lisbon) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตัวเมืองลิสบอนมีประชากร 564,657 คน ถ้ารวมเขตที่อยู่อาศัยโดยรอบด้วยจะมีประชากรประมาณ 2,760,723 คน กรุงลิสบอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย เป็นเพราะลิสบอนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป และติดกับมหาสมุทร จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำกัลฟ์สตรีม ทำให้ลิสบอนเป็นเมืองหลวงที่มีภูมิอากาศที่อบอุ่นที่สุดในยุโรป

    กรุงลิสบอนมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยช่วงหนึ่งสหัสวรรษก่อนคริสตกาล เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรีกโบราณและโรมัน กรุงลิสบอนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์เช่นเดียวกับเมืองที่อยู่ภายใต้การ ปกครองของโรมัน แต่เมื่อ ค.ศ. 711 ลิสบอนถูกครอบครองโดยเผ่ามัวร์ ซึ่งอาศัยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา และนับถือศาสนาอิสลาม ในช่วงนั้นชาวลิสบอนใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการ ค.ศ. 1147 กรุงลิสบอนกลับมาอยู่ภายใต้ศาสนาคริสต์อีกครั้ง โดยกลุ่มนักรบจากประเทศใกล้เคียง เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ และโปรตุเกส ภายใต้การนำของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 1 แห่งโปรตุเกส ได้ยึดลิสบอนกลับคืนได้ ลิสบอนเปลี่ยนมาใช้ภาษาโปรตุเกส และชาวอิสลามส่วนมากเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ลิสบอนกลายเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสเมื่อ ค.ศ. 1255 ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของจักรวรรดิโปรตุเกส ลิสบอนเป็นศูนย์กลางของยุโรปในการเดินทางไปยังตะวันออกไกล

    ใน ค.ศ. 1755 กรุงลิสบอนต้องเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 60,000-90,000 คน ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ลิสบอนถูกรุกรานโดยกองทัพของนโปเลียน โบนาปาร์ต ทำให้สิ่งก่อสร้างเสียหายเป็นจำนวนมาก 
ใน ค.ศ. 1910 ลิสบอนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โปรตุเกสเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบสาธารณรัฐ สำหรับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น โปรตุเกสวางตัวเป็นกลาง ทำให้ลิสบอนกลายเป็นเมืองท่าสำคัญของยุโรปฝั่งแอตแลนติก